โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงินระดับจุลภาค

ปี2004-12
ผู้เขียนยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และคณะ