การประเมินผลความสำเร็จของการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)

ปี2007-07
ผู้เขียนอัมมาร สยามวาลา, ณรงค์ ป้อมหลักทอง, พอพล แข่งเพ็ญแข, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, ประกาย ธีระวัฒนากุล