ยุทธศาสตร์ในการกำหนดนโยบายส่งเสริมกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ปี2005-01
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เทียนสว่าง ธรรมวณิช