การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของธุรกิจไทยจากความตกลง JTEPA

ปี2008-09
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ธราธร รัตนนฤมิตศร, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล, อารียา มนัสบุญเพิ่มพูล, ภูชิทย์ สฤษดิชัยนันทา, เทียนสว่าง ธรรมวณิช, วรดุลย์ ตุลารักษ์, วรพงษ์ สงวนจิตร, เอกภพ นาคพงษ์, อารียา มนัสบุญเพิ่มพูล, วรดุลย์ ตุลารักษ์, วรพงษ์ สงวนจิตร, เอกภพ นาคพงษ์