การส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพื่อการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ ระยะที่ 2

ปี2010-07
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ