รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 1 เรื่อง นิติเศรษฐศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย (โครงการการวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์ Economic Analysis of Criminal Laws)

ปี2011-02
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ทรงพล สงวนจิตร, อิสร์กุล อุณหเกตุ, ธราธร รัตนนฤมิตศร, สุนทร ตันมันทอง, ปวริศร เลิศธรรมเทวี
Download