รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์: แนวคิดและวรรณกรรมปริทัศน์ (โครงการการวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์ Economic Analysis of Criminal Laws)

ปี2011-02
ผู้เขียนปกป้อง จันวิทย์