รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 3 เรื่อง แนวทางการยกเลิกโทษอาญาในกฎหมายเช็คและกฎหมายหมิ่นประมาท (โครงการการวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์ Economic Analysis of Criminal Laws)

ปี2011-02
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, สรวิศ ลิมปรังษี, ปกป้อง ศรีสนิท, ทรงพล สงวนจิตร, อิสร์กุล อุณหเกตุ, จารีย์ ปิ่นทอง