แนวทางการพัฒนากำลังคนเชิงคุณภาพให้เพียงพอและตรงตามความต้องการของระบบโลจิสติกส์

ปี2006-01
ผู้เขียนณรงค์ ป้อมหลักทอง, ประกาย ธีระวัฒนากุล, ระบบโลจิสติกส์, ระพี ผลพานิชย์, รัตติยา ภูละออ