ผลกระทบของโครงการ 30 บาทฯ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชน

ปี2006-12
ผู้เขียนวิโรจน์ ณ ระนอง, ศศิวุทฒิ์ วงศ์มณฑา, อัญชนา ณ ระนอง