สู่ความชัดเจนในระเบียบธรรมาภิบาล: ประเด็นสืบเนื่องจากกรณีการขายหุ้นชิน คอร์ปอเรชั่น

ปี2007-01
ผู้เขียนศุพฤติ ถาวรยุติการต์, สฤณี อาชวานันทกุล, สุณีพร ทวรรณกุล, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์