โครงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี2007-02
ผู้เขียนทิพวัลย์ แก้วมีศรี, ธัญวรรณ เหมพนม, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, พิศสม มีถม, วินัย แสงสืบ, อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, อัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์