วิกฤตโทรคมนาคม: ที่มา เหตุผล และทางออก

ปี2007-04
ผู้เขียนณรงค์ ป้อมหลักทอง, สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ