การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางทางสังคม: การประเมินการคุ้มครองทางสังคมในระดับองค์การและสถาบันของประเทศไทย

ปี2007-07
ผู้เขียนบวรพรรณ อัชกุล, พัธนยุทธ์ ศานติยานนท์, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, สุวิมล ฟักทอง, สุวิมล สุธรรมกิจ, อัมมาร สยามวาลา