การสร้างและขยายโอกาสการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ

ปี2007-09
ผู้เขียนกุลภรณ์ อันนานนท์, ชัยชนะ ศุภรัตน์โภคา, ธิดา อินทรโชติ, มณฑินี จักรสิรินนท์, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, สุปราณี เชยชม, โชติกา สุขรุจิ