การโอนหนี้เอกชนมาเป็นหนี้สาธารณะ

ปี2007-10
ผู้เขียนณัฐนันท์ วิจิตรอักษร, อัมมาร สยามวาลา