บทบาทของธุรกิจและรัฐวิสาหกิจในการสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชน

ปี2008-05
ผู้เขียนกมลรัตน โขมพัตร, กันยารัตน์ กิตติสารวุฒิเวทย์, ชาติรส จิตรักษ์ธรรม, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์