การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของธุรกิจไทยจากความตกลง JTEPA

ปี2009-04
ผู้เขียนณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล, ธราธร รัตนนฤมิตศร, ภูชิทย์ สฤษดิชัยนันทา, วรดุลย์ ตุลารักษ์, วรพงศ์ สงวนจิตร, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, อารียา มนัสบุญเพิ่มผล, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, เทียนสว่าง ธรรมวณิช, เอกภพ นาคพงษ์