ความพร้อมของรถไฟไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปี2009-09
ผู้เขียนณรงค์ ป้อมหลักทอง, ประกาย ธีระวัฒนากุล