โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป

ปี2010-01
ผู้เขียนณัฏฐณิชา เอนกสมบูรณ์ผล, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล, ธราธร รัตนนฤมิตศร, ภูชิทย์ สฤษดิชัยนันทา, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, อารียา มนัสบุญเพิ่มผล, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, เทียนสว่าง ธรรมวณิช