โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน: การวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดิน และการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ

ปี2010-3
ผู้เขียนอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ทิพวัลย์ แก้วมีศรี