แนวทางการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจ้างแรงงานต่างด้าว

ปี2010-04
ผู้เขียนธิดา อินทรโชติ, มณฑินี จักรสิรินนท์, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, โชติกา สุขรุจิ