การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของไทยและการเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเจรจาเขตการค้าเสรีในประเด็นสิทธิบัตรยา

ปี2010-06
ผู้เขียนจิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล, ทรงพล สงวนจิตร, ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, พรชัย ฬิลหาเวสส,วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารีย์, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, เสาวรัจ รัตนคำฟู, เอกภพ นาคพงษ์