การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

ปี2010-08
ผู้เขียนชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา