ผลกระทบจากการจ้างแรงงานข้ามชาติของไทยภายใต้ยุคพิสูจน์สัญชาติ

ปี2010-09
ผู้เขียนยงยุทธ แฉล้มวงษ์

ที่มา : สรุปจากบทความชื่อเดียวกันของ รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยการพัฒนาแรงงาน ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการและแรงกดดันในการนำเข้าแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย เสนอต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ” (International Labour Organization: ILO) ในปี 2552