ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสำหรับคนไทย

ปี2010-10
ผู้เขียนจิราภรณ์ แผลงประพันธ์, พัชราภรณ์ โคตรนารินทร์, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, วิโรจน์ ณ ระนอง, สมชัย จิตสุชน