ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสำหรับคนไทย

ปี2010-10
ผู้เขียนจิราภรณ์ แผลงประพันธ์, พัชราภรณ์ โคตรนารินทร์, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, วิโรจน์ ณ ระนอง, สมชัย จิตสุชน

ที่มา : สรุปจากรายงานวิจัยชื่อเดียวกันของ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านหลักประกันทางสังคม ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร คุณจิราภรณ์ แผลงประพันธ์ นักวิจัยอาวุโสฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม และคุณพัชราภรณ์ โคตรนารินทร์ นักวิจัยฝ่ายการวิจัย ทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อเดือนตุลาคม 2553