การศึกษาผลกระทบของมาตรา 190 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อการค้าและการลงทุนของประเทศไทย

ปี2010-11
ผู้เขียนณัฏฐณิชา เอนกสมบูรณ์ผล, พรชัย ฬิลหาเวสส, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารีย์