การศึกษาผลกระทบของกฎหมาย และระเบียบที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs

ปี2010-12
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์

ที่มา : สรุปจากรายงานการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกฎหมายและระเบียบที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ และคณะนักวิจัยฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อเดือนเมษายน 2551