การศึกษาการจัดรูปแบบองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

ปี2011-02
ผู้เขียนวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เทียนสว่าง ธรรมวณิช