การศึกษาการจัดรูปองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

ปี2011-02
ผู้เขียนวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เทียนสว่าง ธรรมวณิช

ที่มา : สรุปจากรายงานวิจัยชื่อเดียวกัน โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองประธานสถาบันและผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐกิจยุคสารสนเทศ คุณเทียนสว่าง ธรรมวณิช นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และคุณวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิจัยอิสระ เสนอต่อสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อปี 2554