ทางรอดของประเทศไทย ครั้งที่ 1

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสํานักงานกองทุนสนับสนุุนการวิจัย
วันที่2009-09-12
สถานที่ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์
Download