“ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ภายใต้โครงการวิจัย “การปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”

หน่วยงานสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)
วันที่2012-02-03
สถานที่ณ ห้องประชุมนิคม จันทรวิทุร ชั้น 7 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
Download