การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 โครงการจัดทํากรอบนโยบายโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่2012-05-15
สถานที่ณ ห้องแกรนด์ เอ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น
Download