ระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ: จากกรอบแนวคิดสู่แนวทางการปฏิบัติ

หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2012-07-25
สถานที่ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
Download