ระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2012-09-04
สถานที่ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น
Download