ความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับตลาดแรงงาน: คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา และการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ

ปี2012-02-15
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร,ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ดิลกะ ลัทธิพิพัฒน์