การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับตลาดแรงงาน: การเปลี่ยนแปลงความต้องการกำลังคนภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โครงสร้างอุตสาหกรรม และนโยบายการศึกษา

ปี2012-02-15
ผู้เขียนยงยุทธ แฉล้มวงษ์, คณะวิจัยฝ่ายการพัฒนาแรงงานไทย