การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

ปี2001-08
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, วิโรจน์ ณ ระนอง, ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ, พัชนีบูลย์ เจริญผิว, กีรติพงศ์ แนวมาลี, วีระชาติ กิเลนทอง, นิภา ศรีอนันต์