ดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมด้านสุขภาพ

ปี2007-12
ผู้เขียนวิโรจน์ ณ ระนอง, อัญชนา ณ ระนอง