ประมวลความรู้เรื่องข้าว

ปี1990-10
ผู้เขียนอัมมาร สยามวาลา, วิโรจน์ ณ ระนอง