สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์: คำชี้แจงเรื่องการไม่ไปให้ข้อมูลแก่คณะทำงานตรวจสอบการประมูล 3G ของ กทค.