เป้าหมายและแนวทางในการจัดทำระบบบริการสารสนเทศด้านสาธารณสุขสำหรับประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี2003-03
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, วิโรจน์ ณ ระนอง