การสร้างความสามารถในการแข่งขันของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ปี2000-01
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์