สภาพปัญหาและแนวโน้มของแรงงานเด็กในประเทศไทย และผลกระทบต่อโอกาสในอนาคตของแรงงานเด็ก

ปี2001-06
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์, วีระชาติ กิเลนทอง, พัชนีบูลย์ เจริญผิว, สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์, นิภา ศรีอนันต์, ชญานิศ หวังดี, ทสมัย เผื่อนปฐม, สมเกียรติ เรืองจันทร์, กิรติพงศ์ แนวมาลี, เมธินี พงษ์ประภาพันธ์, สุรเดช ไตรสีห์, สุริยา กาฬสินธุ์, จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์, ยุคลนี กังศศิเทียม, ทวิยุคล กังศศิเทียม, เศก เมธาสุรารักษ์