หนึ่งปีแรกของการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (โครงการติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระยะที่สอง (2546-47)

ปี2004-02
ผู้เขียนวิโรจน์ ณ ระนอง, อัญชนา ณ ระนอง, ศรชัย เตรียมวรกุล