การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยต่อการทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

ปี2005-03
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เบญจมาศ ยศปัญญา, เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล