การปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยการอุดหนุน (โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา)

ปี2004-11
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์, กิรติพงศ์ แนวมาลี