ผลกระทบของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและโครงการ 30 บาทฯ ที่มีต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชน

ปี2005-06
ผู้เขียนวิโรจน์ ณ ระนอง, อัญชนา ณ ระนอง, ศศิวุทฒิ์ วงศ์มณฑา