โครงการการจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์

ปี2005-06
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ณรงค์ ป้อมหลักทอง, กิรติพงศ์ แนวมาลี, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, รัตติยา ภูละออ, สุณีพร ทวรรณกุล