แนวทางและทางเลือกในการสร้างตัวแบบสำหรับการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (Benefit Incidence Analysis) จากเงินอุดหนุนของภาครัฐในโครงการหลักประกันสุขภาพ

ปี2007-12
ผู้เขียนวิโรจน์ ณ ระนอง, อัญชนา ณ ระนอง, อรรถกฤต เล็กศิวิไล