การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมด้านการคลังสุขภาพ จากฐานข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2549–2550

ปี2008-11
ผู้เขียนวิโรจน์ ณ ระนอง, อรรถกฤต เล็กศิวิไล